سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر