پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر