چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر