دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر