دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر