چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر