چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

عملیات اسکلت در محل پروژه