پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه