دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه