سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه