دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه