چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه