چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه