چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

عملیات بتن ریزی در بلوک A