سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B