چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B