پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B