دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B