دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B