چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B