شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
 
رسانه جدید

حسن آبانگاه رئیس هیات مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
رسانه جدید

محسن رحیم بیگ نایب ریس هیات مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
رسانه جدید

چنگیز خنجری عضو هیات مدیره و مدیر عامل

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
رسانه جدید

مجتبی گلزار عضو هیأت مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
رسانه جدید

مهدی نوری عضو هیأت مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
رسانه جدید

محسن بهزادی مشاور هیات مدیره

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی
رسانه جدید

عبدالرضا گلباغی بازرس

  • : تعاونی مسکن 2 سازمان بنادر و دریانوردی