سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر