جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر