جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶

مراسم کلنگ زنی توسط آقای مهندس صدر