جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

ادامۀ عملیات ساخت اسکلت در کارخانه