جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون بلوک B